مهربان دین اسلام بهترین دین وجامعترین دین هاست ودین رحمت و مهربانی است وپیامبر اسلام مهربانترین پیامبر عالم است وهرآنچه توصیه كرده اند از نظر لطف ورحمت بوده است پس دراین وبلاگ سعی شده مطالب مذهبی- اجتماعی، ارائه شود كه نظر مهربانان را به خود جلب كند http://aram66.mihanblog.com 2020-05-28T23:15:15+01:00 text/html 2015-05-11T22:57:19+01:00 aram66.mihanblog.com rahimeh حکم جهاد امام خامنه ای http://aram66.mihanblog.com/post/242 <div id="yiv9314036371yui_3_16_0_1_1431235732233_22646" dir="ltr"><div class="yiv9314036371" align="center" dir="RTL" id="yiv9314036371yui_3_16_0_1_1431371122955_58381" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" class="yiv9314036371" id="yui_3_16_0_1_1431400953714_2334" style="line-height: 38.3333320617676px; color: red;">وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد</span><span dir="LTR" class="yiv9314036371" style="text-align: start; line-height: 38.3333320617676px; line-height: 38.3333320617676px;"></span></font></div><div class="yiv9314036371" dir="RTL" id="yiv9314036371yui_3_16_0_1_1431371122955_58380" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" class="yiv9314036371" id="yui_3_16_0_1_1431400953714_2383" style="line-height: 23px;">تاکنون امام خامنه ای امر به چه جهادهایی فرمودند</span><span dir="LTR" class="yiv9314036371" style="text-align: start;"></span><span dir="LTR" class="yiv9314036371" style="text-align: start;"></span><span dir="LTR" class="yiv9314036371" style="text-align: start; line-height: 23px;"><span dir="LTR" class="yiv9314036371"></span><span dir="LTR" class="yiv9314036371"></span>:</span><span dir="LTR" class="yiv9314036371" style="text-align: start; line-height: 23px;"></span></font></div><div class="yiv9314036371" dir="RTL" id="yui_3_16_0_1_1431400953714_2384" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" class="yiv9314036371" style="text-align: start;"></span><span dir="RTL" class="yiv9314036371" style="text-align: start;"></span><span lang="FA" class="yiv9314036371" style="line-height: 23px; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="RTL" class="yiv9314036371" style="text-align: start;"></span><span dir="RTL" class="yiv9314036371" style="text-align: start;"></span>۱</span><span dir="LTR" class="yiv9314036371" style="text-align: start;"></span><span dir="LTR" class="yiv9314036371" style="text-align: start;"></span><span dir="LTR" class="yiv9314036371" style="text-align: start; line-height: 23px; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR" class="yiv9314036371"></span><span dir="LTR" class="yiv9314036371"></span>-&nbsp;</span><span lang="FA" class="yiv9314036371" style="line-height: 23px; color: rgb(0, 112, 192);">جهاد علمی؛</span><span dir="LTR" class="yiv9314036371" style="text-align: start;"></span><span dir="LTR" class="yiv9314036371" style="text-align: start;"></span><span lang="FA" dir="LTR" class="yiv9314036371" style="text-align: start; line-height: 23px; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR" class="yiv9314036371"></span><span dir="LTR" class="yiv9314036371"></span></span><span lang="FA" class="yiv9314036371" style="line-height: 23px; color: rgb(0, 112, 192);"></span></font></div><div class="yiv9314036371" dir="RTL" id="yiv9314036371yui_3_16_0_1_1431371122955_62841" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" class="yiv9314036371" id="yiv9314036371yui_3_16_0_1_1431371122955_62840" style="line-height: 23px;">من عقیده‌ام این است که کار علمی در دانشگاه و در کشور باید جهادی باشد؛ کار علمیِ جهادی انجام بگیرد.</span><span lang="FA" class="yiv9314036371" style="line-height: 23px;">۹۲/۵/۶</span></font></div><div class="yiv9314036371" dir="RTL" id="yiv9314036371yui_3_16_0_1_1431371122955_60232" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" class="yiv9314036371" style="text-align: start; line-height: 23px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></span></div><div class="yiv9314036371" dir="RTL" id="yiv9314036371yui_3_16_0_1_1431371122955_62843" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" class="yiv9314036371" id="yiv9314036371yui_3_16_0_1_1431371122955_62842" style="line-height: 23px;">یکی از انواع جهاد با نفس هم این است که شما شب تا صبح را روی یک پروژه‌ی تحقیقاتی صرف کنید و گذر ساعات را نفهمید.&nbsp;</span><span lang="FA" class="yiv9314036371" style="line-height: 23px;">۸۹/۴/۲</span></font></div><div class="yiv9314036371" dir="RTL" id="yiv9314036371yui_3_16_0_1_1431371122955_58306" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" class="yiv9314036371" style="text-align: start; line-height: 23px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></span></div><div class="yiv9314036371" dir="RTL" id="yiv9314036371yui_3_16_0_1_1431371122955_58379" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" class="yiv9314036371" style="text-align: start;"></span><span dir="RTL" class="yiv9314036371" style="text-align: start;"></span><span lang="FA" class="yiv9314036371" style="line-height: 23px; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="RTL" class="yiv9314036371" style="text-align: start;"></span><span dir="RTL" class="yiv9314036371" style="text-align: start;"></span>۲</span><span dir="LTR" class="yiv9314036371" style="text-align: start;"></span><span dir="LTR" class="yiv9314036371" style="text-align: start;"></span><span dir="LTR" class="yiv9314036371" style="text-align: start; line-height: 23px; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR" class="yiv9314036371"></span><span dir="LTR" class="yiv9314036371"></span>-&nbsp;</span><span lang="FA" class="yiv9314036371" style="line-height: 23px; color: rgb(0, 112, 192);">جهاد اقتصادی؛</span><span dir="LTR" class="yiv9314036371" style="text-align: start; line-height: 23px; color: rgb(0, 112, 192);"></span></font></div><div class="yiv9314036371" dir="RTL" id="yiv9314036371yui_3_16_0_1_1431371122955_58308" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" class="yiv9314036371" id="yiv9314036371yui_3_16_0_1_1431371122955_58307" style="line-height: 23px;">امروز هر کسی بتواند به اقتصاد کشور کمک بکند، یک حرکت جهادی انجام داده است.</span><span lang="FA" class="yiv9314036371" style="line-height: 23px;">۹۴/۱/۱</span><span dir="LTR" class="yiv9314036371" style="text-align: start; line-height: 23px;"></span></font></div><div class="yiv9314036371" dir="RTL" id="yiv9314036371yui_3_16_0_1_1431371122955_58310" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" class="yiv9314036371" id="yiv9314036371yui_3_16_0_1_1431371122955_58309" style="line-height: 23px;">محصولات داخلی را مردم مصرف کنند؛ نروند دنبال این نشانه‌ها. حالا مُد شده است بگویند «بِرَند» است، بِرَند فلان؛ بِرَند چیست! بروید سراغ مصرف تولیدات داخلی. آن چیزهایی که مشابه داخلی دارد، متعصّبانه و با تعصّبِ تمام، ملّت ایران، خارجیِ آن را مصرف نکنند.</span><span lang="FA" class="yiv9314036371" id="yui_3_16_0_1_1431400953714_2381" style="line-height: 23px;">۹۳/۱۱/۲۹</span><span dir="LTR" class="yiv9314036371" style="text-align: start; line-height: 23px;"></span></font></div><div class="yiv9314036371" dir="RTL" id="yiv9314036371yui_3_16_0_1_1431371122955_58311" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" class="yiv9314036371" style="text-align: start; line-height: 23px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></span></div><div class="yiv9314036371" dir="RTL" id="yiv9314036371yui_3_16_0_1_1431371122955_58312" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" class="yiv9314036371" style="text-align: start; line-height: 23px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></span></div><div class="yiv9314036371" dir="RTL" id="yiv9314036371yui_3_16_0_1_1431371122955_58313" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" class="yiv9314036371" style="text-align: start;"></span><span dir="RTL" class="yiv9314036371" style="text-align: start;"></span><span lang="FA" class="yiv9314036371" style="line-height: 23px; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="RTL" class="yiv9314036371" style="text-align: start;"></span><span dir="RTL" class="yiv9314036371" style="text-align: start;"></span>۳</span><span dir="LTR" class="yiv9314036371" style="text-align: start;"></span><span dir="LTR" class="yiv9314036371" style="text-align: start;"></span><span dir="LTR" class="yiv9314036371" style="text-align: start; line-height: 23px; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR" class="yiv9314036371"></span><span dir="LTR" class="yiv9314036371"></span>-&nbsp;</span><span lang="FA" class="yiv9314036371" style="line-height: 23px; color: rgb(0, 112, 192);">جهاد فرهنگی؛</span><span dir="LTR" class="yiv9314036371" style="text-align: start; line-height: 23px; color: rgb(0, 112, 192);"></span></font></div><div class="yiv9314036371" dir="rtl" id="yiv9314036371yui_3_16_0_1_1431371122955_58315" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" class="yiv9314036371" id="yiv9314036371yui_3_16_0_1_1431371122955_58314" style="line-height: 23px;">واقع قضیّه این است که کارزار فرهنگی از کارزار نظامی اگر مهم‌تر نباشد و اگر خطرناک‌تر نباشد، کمتر نیست؛ این را بدانید؛ یعنی میدانید هم شما، واقعاً یک میدان کارزار است اینجا.</span><span lang="FA" class="yiv9314036371" id="yui_3_16_0_1_1431400953714_2380" style="line-height: 23px;">۹۲/۹/۱۹</span><span dir="LTR" class="yiv9314036371" style="text-align: start; line-height: 23px;"></span></font></div><div style="font-family: garamond, 'new york', times, serif; font-size: 16px;"><span lang="FA" class="yiv9314036371" style="font-size: 15pt; line-height: 23px;"><br></span></div></div> text/html 2014-12-01T03:33:40+01:00 aram66.mihanblog.com rahimeh فریاد های قبر http://aram66.mihanblog.com/post/187 <table dir="rtl" id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54595" class="yiv156908052ecxMsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54594"> <tr id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54593"> <td style="PADDING-BOTTOM: 0in; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-RIGHT: 0in; PADDING-TOP: 0in" id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54592" valign="top"> <blockquote style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0in; PADDING-LEFT: 4pt; PADDING-RIGHT: 0in; MARGIN-BOTTOM: 5pt; MARGIN-LEFT: 3.75pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: 1.5pt solid; PADDING-TOP: 0in" id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54691"> <div id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54690"> <div id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54689"> <div id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54688"> <div id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54687"> <div id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54686"> <div id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54685"> <div id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54684"> <div id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54683"> <div id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54682"> <div id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54681"> <div id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54680"> <div id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54679"> <div id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54678"> <div id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54677"> <div style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54712" class="yiv156908052ecxMsoNormal" align="center"><b id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54716"><span style="FONT-SIZE: 26pt" id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54715" lang="AR-SA">لااله الا الله</span></b><span dir="ltr"></span></div> <div style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="yiv156908052ecxMsoNormal" align="center"><b><span style="FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr"></span></b><span lang="FA"></span>&nbsp;</div> <div style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54676" class="yiv156908052ecxMsoNormal" align="center"><b id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54718"><span style="FONT-SIZE: 14pt" id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54717" lang="AR-SA">فریاد های قبر </span></b><span lang="FA"></span></div> <div style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="yiv156908052ecxMsoNormal" align="center"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"><span dir="ltr"></span></span><span lang="FA"></span>&nbsp;</div> <div style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 12pt" dir="rtl" id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54721" class="yiv156908052ecxMsoNormal" align="center"><b><span style="COLOR: rgb(51,51,153); FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA">اَلْقَبْرُ</span></b><b id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54720"><span style="FONT-SIZE: 14pt" id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54719" lang="AR-SA"> یُنادِی کُلُّ یَوْمٍ بِخَمْسَ کَلَماتٌ</span></b><b><span lang="AR-SA"><br><br></span></b><b><span style="FONT-SIZE: 13.5pt" lang="AR-SA">قبر در هر روز </span></b><b id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54723"><span style="COLOR: rgb(51,0,153); FONT-SIZE: 18pt" id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54722" lang="AR-SA">پنج کلمه</span></b><b><span style="FONT-SIZE: 13.5pt" lang="AR-SA"> را فریاد میزند</span></b><span lang="AR-SA">.</span><span lang="FA"></span></div> <div style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54711" class="yiv156908052ecxMsoNormal" align="center"><span style="FONT-SIZE: 10pt" dir="ltr" id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54710"></span><span lang="FA"></span></div> <div style="TEXT-ALIGN: left; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="yiv156908052ecxMsoNormal" align="right"><span lang="AR-SA"><br>&nbsp;</span><span lang="FA"></span></div> <div style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="yiv156908052ecxMsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA"></span><span lang="FA"></span>&nbsp;</div> <div style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="yiv156908052ecxMsoNormal" align="center"><span dir="ltr"></span><span style="COLOR: rgb(51,51,0); FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr"><span dir="ltr"></span>&nbsp; .1&nbsp;&nbsp; </span><b><span style="COLOR: rgb(51,51,0); FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA">اَنا بَیْتُ الْوَحْدَه فَاحْمِلوا اِلیَّ اَنیساً</span></b><span lang="FA"></span></div> <div style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="yiv156908052ecxMsoNormal" align="center"><span style="FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA">من خانه تنهاییم پس با خود <b>انیس و مونسی</b> به سوی من آورید</span><span dir="ltr"></span><span style="COLOR: rgb(0,176,80); FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr"><span dir="ltr"></span>) </span><b><span style="COLOR: rgb(0,176,80); FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA">تلاوت قرآن</span></b><span dir="ltr"></span><span style="COLOR: rgb(0,176,80); FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr"><span dir="ltr"></span>(</span><span lang="FA"></span></div> <div style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="yiv156908052ecxMsoNormal"><span dir="ltr"></span><span style="FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr"><span dir="ltr"></span></span><span lang="FA"></span>&nbsp;</div> <div style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="yiv156908052ecxMsoNormal" align="center"><span dir="ltr"></span><span style="COLOR: rgb(0,51,0); FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr"><span dir="ltr"></span>&nbsp; .2 </span><b><span style="COLOR: rgb(0,51,0); FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA">اَنا بَیْتُ الْظُّلْمَه فَاحْمِلوا اِلیَّ سِراجاً</span></b><span lang="FA"></span></div> <div style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="yiv156908052ecxMsoNormal" align="center"><span style="FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA">من خانه تاریکی هستم پس با خودتان <b>چراغی</b> به سوی من آورید</span><span dir="ltr"></span><span style="COLOR: rgb(0,176,80); FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr"><span dir="ltr"></span>) </span><b><span style="COLOR: rgb(0,176,80); FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA">نافله شب</span></b><span dir="ltr"></span><span style="COLOR: rgb(0,176,80); FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr"><span dir="ltr"></span>(</span><span lang="FA"></span></div> <div style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="yiv156908052ecxMsoNormal"><span dir="ltr"></span><span style="FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr"><span dir="ltr"></span></span><span lang="FA"></span>&nbsp;</div> <div style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="yiv156908052ecxMsoNormal" align="center"><span dir="ltr"></span><span style="COLOR: rgb(0,51,51); FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr"><span dir="ltr"></span>&nbsp; .3 </span><b><span style="COLOR: rgb(0,51,51); FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA">اَنا بَیْتُ التُرابْ فَاحْمِلوا اِلیَّ فِراشاً</span></b><span lang="FA"></span></div> <div style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="yiv156908052ecxMsoNormal" align="center"><span style="FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA">من خانه خاکیی هستم پس با خودتان <b>فرشی</b> به سوی من بیاورید</span><span dir="ltr"></span><span style="COLOR: rgb(0,176,80); FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr"><span dir="ltr"></span>) </span><b><span style="COLOR: rgb(0,176,80); FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA">عمل صالح</span></b><span dir="ltr"></span><span style="COLOR: rgb(0,176,80); FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr"><span dir="ltr"></span>(</span><span lang="FA"></span></div> <div style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54729" class="yiv156908052ecxMsoNormal"><span dir="ltr"></span><span style="FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr"><span dir="ltr"></span></span><span lang="FA"></span>&nbsp;</div> <div style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54732" class="yiv156908052ecxMsoNormal" align="center"><span dir="ltr"></span><span style="COLOR: rgb(51,51,0); FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr"><span dir="ltr"></span>&nbsp; .4&nbsp;&nbsp; </span><b id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54731"><span style="COLOR: rgb(51,51,0); FONT-SIZE: 14pt" id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54730" lang="AR-SA">اَنا بَیْتُ الْعِقابْ فَاحْمِلوا اِلیَّ تَرْیاقاً</span></b><span lang="FA"></span></div> <div style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="yiv156908052ecxMsoNormal" align="center"><span style="FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA">من خانه گزندگان هستم پس با خودتان <b>پادزهری</b> به سوی من بیاورید</span><span dir="ltr"></span><span style="COLOR: rgb(0,176,80); FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr" lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="COLOR: rgb(0,176,80); FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr">) </span><b><span style="COLOR: rgb(0,176,80); FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA">لااله الا الله و محمد رسول الله و علی ولی الله</span></b><span dir="ltr"></span><span style="COLOR: rgb(0,176,80); FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr"><span dir="ltr"></span>(</span><span lang="FA"></span></div> <div style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="yiv156908052ecxMsoNormal" align="center"><span dir="ltr"></span><span style="FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr"><span dir="ltr"></span></span><span lang="FA"></span>&nbsp;</div> <div style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="yiv156908052ecxMsoNormal" align="center"><span dir="ltr"></span><span style="COLOR: rgb(0,51,51); FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr"><span dir="ltr"></span>&nbsp; .5</span><b><span style="COLOR: rgb(0,51,51); FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA">اَنا بَیْتُ الْفَقْرْ فَاحْمِلوا اِلیَّ کَنْزاً</span></b><span lang="FA"></span></div> <div style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="yiv156908052ecxMsoNormal" align="center"><span style="FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA">من خانه فقر هستم پس با خودتان <b>گنجی</b> به سوی من بیاورید</span><span dir="ltr"></span><span style="COLOR: rgb(0,176,80); FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr"><span dir="ltr"></span>) </span><b><span style="COLOR: rgb(0,176,80); FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA">صدقه</span></b><span dir="ltr"></span><span style="COLOR: rgb(0,176,80); FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr"><span dir="ltr"></span>(</span><span lang="FA"></span></div> <div style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54728" class="yiv156908052ecxMsoNormal" align="center"><span style="COLOR: rgb(136,136,136)" lang="FA">&nbsp; </span></div></div></div></div> <div style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54727" class="yiv156908052ecxMsoNormal"><span style="COLOR: rgb(136,136,136)" lang="FA"></span>&nbsp;</div> <div dir="ltr" id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54726" class="yiv156908052ecxMsoNormal"><span dir="ltr"></span><span style="COLOR: rgb(136,136,136)"><span dir="ltr"></span><span dir="rtl" lang="FA"></span></span>&nbsp;</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></blockquote></td></tr></tbody></table> <div style="MARGIN-BOTTOM: 12pt; BACKGROUND: white" id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54725" class="yiv156908052ecxMsoNormal"> <div style="DISPLAY: none; VISIBILITY: hidden" id="yui_3_7_2_1_1365514043734_54570" class="reselectable"></div>&nbsp;</div> text/html 2014-12-01T02:05:51+01:00 aram66.mihanblog.com rahimeh کرامت شهید رستگار http://aram66.mihanblog.com/post/238 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/KIpJE6dOMyYSy-2XFuF9Mff4DT146dwt2gelPszfUu1rmumX_jgMFg" alt=""> text/html 2014-12-01T00:59:07+01:00 aram66.mihanblog.com rahimeh امان از حق الناس http://aram66.mihanblog.com/post/241 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.asatizona.ir/wp-content/uploads/2013/05/bahaoddini1.jpg" alt=""> <div><br></div><div><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px; font-size: small;">ﺭﻭﺯ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﯿﮑﯽ ﻫﺎﯾمان ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯿمان ﻧﺨﻮﺍﻫیم ﺩﺍﺩ!</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px; font-size: small;">ﺍﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮﺭ می شویم ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﮑﯽ ﻫﺎیمان ﺭﺍ ﺑﺪﻫیم ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﺘﻨﻔﺮ</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px; font-size: small;">ﺑﻮﺩیم ﻭ ﻏـﯿـﺒـﺘـﺶ ﺭﺍ ﮐﺮﺩیم!!!</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px; font-size: small;">گناه، خصوصا حق الناس، اوج حماقت است نه زرنگی!</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px; font-size: small;">زرنگی، بندگی خداست.</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px; font-size: small;">زرنگی های ما، همه نا زرنگی است.</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px; font-size: small;">کسی که می گوید: سر فلانی کلاه گذاشتم،</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px; font-size: small;">اشتباه می کند، بلکه فلانی سرش کلاه گذاشته است؛</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px; font-size: small;">چون حــق بر گردن او پیدا کرده است.</span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px; font-size: small;">آیت الله بهاءالدینی</span><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px;"><br><br>منبع: &nbsp;nishtar.ir</span></div> text/html 2014-11-30T06:48:01+01:00 aram66.mihanblog.com rahimeh چک های خدا http://aram66.mihanblog.com/post/239 <div><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upload7.ir/imgs/2014-08/76504158464410828452.jpg" alt=""> <div><br></div><div><br></div><div><div id="yiv1337728300yui_3_16_0_1_1417017073817_11151" style="font-family: garamond, 'new york', times, serif; font-size: 16px;"><div id="yiv1337728300yui_3_16_0_1_1417326032887_53975" style="text-align: center;"><span id="yiv1337728300yui_3_16_0_1_1417326032887_54135" style="font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><b id="yiv1337728300yui_3_16_0_1_1417326032887_54137">بسم الله الرّحمن الرّحیم&nbsp;</b></span></div><div id="yiv1337728300yui_3_16_0_1_1417326032887_53978" style="text-align: center;"><font face="tahoma" color="#a46016"><span style="font-size: 13.3333339691162px; line-height: 20px;"><b><br></b></span></font></div><span class="yiv1337728300" id="yiv1337728300yui_3_16_0_1_1417326032887_53921" style="font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div id="yiv1337728300yui_3_16_0_1_1417326032887_53977" style="text-align: center;"><span id="yiv1337728300yui_3_16_0_1_1417326032887_53976"><b id="yiv1337728300yui_3_16_0_1_1417326032887_54138"><font color="#a46016" id="yui_3_16_0_1_1417342491019_2506">قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ</font></b></span></div></span></div><div id="yiv1337728300yui_3_16_0_1_1417017073817_11151" style="font-family: garamond, 'new york', times, serif; font-size: 16px; text-align: center;"><span class="yiv1337728300" style="font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><b><font color="#652191"><br></font></b></span></div><div id="yiv1337728300yui_3_16_0_1_1417017073817_11151" style="font-family: garamond, 'new york', times, serif; font-size: 16px; text-align: center;"><span class="yiv1337728300" id="yiv1337728300yui_3_16_0_1_1417326032887_53920" style="font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><b id="yiv1337728300yui_3_16_0_1_1417326032887_54139"><font color="#652191" id="yiv1337728300yui_3_16_0_1_1417326032887_54242"><span class="yiv1337728300" id="yiv1337728300yui_3_16_0_1_1417326032887_53919">به مردان مؤمن بگو چشمهای خود را (از نگاه به نامحرمان) فرو گیرند، و فروج خود را حفظ كنند، این برای آنها پاكیزه تر است، خداوند از آنچه انجام می‏دهید آگاه است.</span><br></font></b></span></div></div><div style="text-align: center;"><span class="yiv1337728300" style="font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><b><font color="#652191"><span class="yiv1337728300"><br></span></font></b></span></div> text/html 2014-11-26T02:00:06+01:00 aram66.mihanblog.com rahimeh لباس تک سایز http://aram66.mihanblog.com/post/237 <div id="yiv1219220486yui_3_16_0_1_1416690028016_8087" align="right" style="font-family: verdana, helvetica, sans-serif;"><img hspace="NaN" border="NaN" align="baseline" vspace="0" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/S3VJPoSxFckpqqTcyynX92LHYoscaUColUbDKuBS4nIkz03Iqz7jxw/s/w535/" alt=""><br><b id="yiv1219220486yui_3_16_0_1_1416690028016_8109"><font class="yiv1219220486" color="blue" id="yiv1219220486yui_3_16_0_1_1416683907335_2321"><font class="yiv1219220486" id="yiv1219220486yui_3_16_0_1_1416683907335_2320"><span style="font-size: 16px;"><br></span></font></font></b></div><div id="yiv1219220486yui_3_16_0_1_1416690028016_8087" align="right"><b style="font-family: verdana, helvetica, sans-serif;"><font class="yiv1219220486" color="blue"><font class="yiv1219220486"><span style="font-size: 16px;">شهاد</span></font></font></b><b style="font-family: verdana, helvetica, sans-serif;"><font class="yiv1219220486" color="blue"><font class="yiv1219220486"><span style="font-size: 16px;">ت یک</span></font></font></b><font color="#0000ff" face="verdana, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 16px;"><b>&nbsp;لباس تک سایز</b></span></font><b style="font-family: verdana, helvetica, sans-serif;"><font class="yiv1219220486" color="blue"><font class="yiv1219220486"><span style="font-size: 16px;">&nbsp;است</span></font></font></b></div><div id="yiv1219220486yui_3_16_0_1_1416690028016_8087" align="right" style="font-family: verdana, helvetica, sans-serif;"><b><font id="yiv1219220486yui_3_16_0_1_1416683907335_2321" class="yiv1219220486" color="blue" style="font-size: 16px;"><font id="yiv1219220486yui_3_16_0_1_1416683907335_2320" class="yiv1219220486" size="3">،هر وقت و هر زمان اندازه ات را به لباس شهادت رساندی</font></font><br class="yiv1219220486"><font id="yiv1219220486yui_3_16_0_1_1416683907335_2321" class="yiv1219220486" color="blue" style="font-size: 16px;"><font id="yiv1219220486yui_3_16_0_1_1416683907335_2320" class="yiv1219220486" size="3">...هر جا باشی با شهادت از دنیا میروی</font></font><br class="yiv1219220486"><font id="yiv1219220486yui_3_16_0_1_1416683907335_2321" class="yiv1219220486" color="blue" style="font-size: 16px;"><font id="yiv1219220486yui_3_16_0_1_1416683907335_2320" class="yiv1219220486" size="3">"شهید آوینی"</font></font></b></div><div><b><font class="yiv1219220486" color="blue"><font class="yiv1219220486" size="3"><br></font></font></b></div><div style="font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: -webkit-center;"></div> text/html 2014-11-24T01:56:30+01:00 aram66.mihanblog.com rahimeh خواهش حضرت ماه http://aram66.mihanblog.com/post/236 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bayanbox.ir/view/9197663573257612180/ketab-khani-1-medium.jpg" alt=""> text/html 2014-11-10T01:29:39+01:00 aram66.mihanblog.com rahimeh بر محمد و آل محمد صلوات http://aram66.mihanblog.com/post/234 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.xum.ir/images/2014/09/05/10597525_275924709278708_430006115_n.jpg" alt=""> text/html 2014-10-21T01:46:59+01:00 aram66.mihanblog.com rahimeh هرجا کم آوردی http://aram66.mihanblog.com/post/233 <img src="http://bayanbox.ir/id/6955644520247359171"> text/html 2014-09-28T01:20:47+01:00 aram66.mihanblog.com rahimeh واقعیات شگفت انگیز در قرآن http://aram66.mihanblog.com/post/229 <blockquote type="cite" id="yui_3_16_0_1_1409023254747_18651" style="margin: 0px 0px 0px 5px; font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; padding-left: 5px; border-left-color: rgb(204, 204, 204); border-left-width: 1px; border-left-style: solid;"><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_18650"><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_18649"><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_18648"><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_18647"><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_18646" style="font-family: times, serif;"><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_18645"><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_18644"><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_18643"><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_18642"><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_18641" style="font-family: 'Courier New', courier, monaco, monospace, sans-serif;"><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_18640"><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_18639" style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif;"><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_18638"><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_18637"><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_18636"><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_18635"><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_18634"><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_18633"><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_18632"><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_18631"><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_18630"><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_18629"><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_18628"><div align="center" id="yui_3_16_0_1_1409023254747_18673" style="text-align: center; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><i><font size="3">&nbsp;</font></i></div><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_18674" style="direction: rtl; text-align: right;"><b id="yui_3_16_0_1_1409023254747_18676"><span id="yui_3_16_0_1_1409023254747_18675"><font size="3">دکتر طریق السوادان آیاتی را در قرآن مجید پیدا کرده‌ است که قید می‌کند موضوعی برابر با موضوعی دیگر است، مثلاً مرد برابر است با زن.<br><br>گرچه این مسئله از نظر صرف‌و‌نحو دستوری بی‌اشکال است اما واقعیت اعجاب‌آور این است که تعداد دفعاتی که کلمه مرد در قرآن دیده می‌شود 24 مرتبه و تعداد دفعاتی که کلمه زن در قرآن دیده می‌شود هم 24 مرتبه است، درنتیجه، نه تنها این عبارت از نظر دستوری صحیح است، بلکه از نظر ریاضیات نیز کاملاً بی‌اشکال است، یعنی 24=24.<br><br>با مطالعه بیشتر آیات مختلف، او کشف نموده‌است که این مسئله درمورد همه چیزهایی که در قرآن ذکر شده این با آن برابر است، صدق می‌کند. به کلماتی که دفعات به‌کار بستن آن در قرآن ذکر شده، نگاه کنید:<br><br>دنیا 115 / آخرت 115<br><br>ملائک 88 / شیطان 88<br><br>زندگی 145 / مرگ 145<br><br>سود 50 / زیان 50<br><br>ملت (مردم) 50 / پیامبران 50<br><br>ابلیس 11 / پناه جستن از&nbsp; شر ابلیس 11<br><br>مصیبت 75 / شکر 75<br><br>صدقه ٧٣ / رضایت ٧٣<br><br>فریب خوردگان (گمراه شدگان) 17 / مردگان (مردم مرده) ١٧<br><br>مسلمین ۴١ / جهاد ۴١<br><br>طلا 8 / زندگی راحت ٨<br><br>جادو ۶٠ / فتنه ۶٠<br><br>زکات ٣٢ / برکت ٣٢<br><br>ذهن ۴٩ / نور ۴٩<br><br>زبان ٢۵ / موعظه (گفتار، اندرز) ٢۵<br><br>آرزو ٨ / ترس ٨<br><br>آشکارا سخن گفتن (سخنرانی) ١٨ /&nbsp; تبلیغ کردن ١٨<br><br>سختی ١١۴ / صبر١١۴<br><br>محمد (صلوات الله علیه) ۴ / شریعت (آموزه های حضرت محمد (ص) ۴<br><br>مرد ٢۴ / زن ٢۴<br><br>همچنین جالب است که نگاهی به دفعات تکرار کلمات زیر در قرآن داشته باشیم:<br><br>نماز 5،&nbsp;&nbsp; ماه ١٢، روز ٣۶۵<br><br>دریا&nbsp; ٣٢، زمین (خشکی) ١٣<br><br>دریا +&nbsp; خشکی = 45=13+32<br><br>دریا = %1111111/71= 100 × 45/32<br><br>خشکی = % 88888889/28 = 100 × 45/13<br><br>دریا + خشکی = % 00/100<br><br>دانش بشری اخیراً اثبات نموده که آب 111/71% و خشکی 889/28 %&nbsp; از کره زمین را فراگرفته است.<br><br>آیا همه اینها اتفاقی است؟<br><br>سوال اینجاست که چه کسی به حضرت محمد (صلوات الله علیه) اینها را آموخته است؟ قرآن هم دقیقاً همین را بیان می‌کند.</font><br></span></b></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></blockquote> text/html 2014-09-24T01:16:57+01:00 aram66.mihanblog.com rahimeh اثر لقمه حلال و حرام در شخصیت و نسل/ آیت الله جوادی آملی http://aram66.mihanblog.com/post/232 <div class="TopPost" style="width: 540px; height: 68px; direction: rtl; text-align: right; font-size: 8pt; font-family: Tahoma; background-image: url(http://www.weblogskin.com/themes/019/post1.gif); background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 100% 0%; background-repeat: no-repeat;"><div class="TopPost2" style="padding: 31px 58px 0px 20px;"><br></div></div><div class="CenterPost" style="width: 540px; direction: rtl; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 8pt; overflow: hidden; font-family: Tahoma; background-image: url(http://www.weblogskin.com/themes/019/post2.gif); background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 100% 50%; background-repeat: repeat-y;"><div class="CenterPost2" style="padding: 10px 15px;"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 128);">غذای حلال و حرام در آیندهٴ نزدیك به صورت بینش علمی یا گرایش عملی در می‏ آید و سبب جزم صائب یا عزم صحیح یا سقیم خواهد شد و از این رهگذر، در فرزند كه حامل وراثت‏ های بدنی و روحی پدر و مادر است، ظهور می‏ كند؛ از این رو، حضرت امام صادق (علیه السلام)فرمود:</span><p></p><p><strong><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 128);">مال آلوده و حرام، در نسل آینده ظاهر می‏ شود.</span></strong></p><p><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 128);">اثر تباهی مال حرام به اندازه‏ای است كه نسل آینده را نیز آلوده می‏ كند؛ رستگاری چنین نسلی، گرچه ممكن است؛ ولی آسان نیست.</span><br><span style="font-size: 8pt; color: rgb(0, 0, 128);">انتظاربشرازدین ص173-174</span></p><p><span style="font-size: 8pt; color: rgb(0, 0, 128);">نقل از پاتوق بچه شیعه ها</span></p></div></div> text/html 2014-09-20T23:19:00+01:00 aram66.mihanblog.com rahimeh کفاره گناهان بزرگ http://aram66.mihanblog.com/post/228 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-14-08-6/14/f2c274d80b9776ea0987b3c460ff6393-425" alt=""> text/html 2014-09-12T23:00:02+01:00 aram66.mihanblog.com rahimeh او از من بهتر است http://aram66.mihanblog.com/post/231 <b id="yui_3_16_0_1_1410578096956_3474" style="color: rgb(76, 17, 48); font-family: 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 12.7272720336914px;"><span id="yui_3_16_0_1_1410578096956_3473" style="font-family: verdana, sans-serif;"><font size="4" id="yui_3_16_0_1_1410578096956_3472"><span id="yui_3_16_0_1_1410578096956_3498" style="color: rgb(0, 0, 128);">امام علی بن موسی الرضا علیه السلام فرمودند: عقل شخص مسلمـان تمـام نیست, مگر ایـن که ده خصلت را دارا بـاشـد</span><br><br>1ـ از او امید خیر باشد.<br>2ـ از بدى او در امان باشند.<br>3ـ خیر اندک دیگرى را بسیار شمارد.<br>4ـ خیر بسیار خود را اندک شمارد.<br>5ـ هـر چه حـاجت از او خـواهنـد دلتنگ نشـود.<br>6ـ در عمر خود از دانش طلبى خسته نشود.<br>7ـ فقـر در راه خـدایـش از تـوانگـرى محبـوبتـر بـاشــد.<br>8ـ خـوارى در راه خـدایـش از عزت بـا دشمنـش محبـوبتـر بـاشــد.<br>9ـ گمنـامـى را از پـر نـامـى خـواهـانتـر بـاشـد.<br>10ـ سپس فـرمـود: دهمى چیست و چیست دهمى ؟&nbsp;<br>به او گفته شـد: چیست؟ فـرمـود:<br>احـدى را ننگـرد جز ایـن که بگـویـد او از مـن بهتـر و پـرهیز کـارتـــر است.<br><br><span id="yui_3_16_0_1_1410578096956_3511" style="color: rgb(0, 0, 128);">متن حدیث:</span><br><br><span id="yui_3_16_0_1_1410578096956_3471" style="color: rgb(39, 78, 19);">لا یتـم عقل امـرء مسلـم حتـى تکون فیه عشر خصـال :<br>&nbsp;الخیــر منـه مـامــول. و الشر منه مامـون. یستکثر قلیل الخیر من غیره, و یستقل کثیر الخیر مـن نفسه. لا یسام من طلب الخـوائج الیه, و لا یمل مـن طلب العلـم طول دهره. الفقرفى الله احب الیه من الغنى و الذل فى الله احب الیه مـن العز فى عدوه. و الخمـول اشهى الیه من الشهره.<br>ثـم قال (ع) العاشره و ما العاشره؟ قیل له: ما هى؟ قال(ع): لایرى احدا الا قال: هو خیر منى و اتقى.</span><br><span id="yui_3_16_0_1_1410578096956_3507" style="color: rgb(0, 0, 128);">&nbsp;&nbsp;&nbsp; «تحف العقول،صفحه442»</span></font></span></b> <div><font color="#000080" face="verdana, sans-serif" size="4"><b>نقل از پاتوق بپچه شیعه ها</b></font></div> text/html 2014-09-10T23:15:29+01:00 aram66.mihanblog.com rahimeh عاجزترین مردم http://aram66.mihanblog.com/post/227 <div><br></div><div><div id="yiv8047912418" style="font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 16px;"><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_12119"><div dir="rtl" id="yui_3_16_0_1_1409023254747_12118" style="min-height: 100%; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman';"><div dir="ltr" id="yui_3_16_0_1_1409023254747_12117"><div class="yiv8047912418activityListRow_maincontent" id="yui_3_16_0_1_1409023254747_12116"><div class="yiv8047912418activityListRow_descr" id="yui_3_16_0_1_1409023254747_12115"><div class="yiv8047912418activityListRow_descr_content" id="yui_3_16_0_1_1409023254747_12114"><div class="yiv8047912418activityListRow_body yiv8047912418clearfix" id="yui_3_16_0_1_1409023254747_12113"><div class="yiv8047912418activityListRow_userWall_title_wrapper yiv8047912418clearfix" id="yui_3_16_0_1_1409023254747_12112"><div class="yiv8047912418activityListRow_userWall yiv8047912418clearfix" id="yiv8047912418body_5931282" style="overflow: hidden;"><div id="yiv8047912418bodyIn_5931282" style="text-align: center;"><span style="font-size: 18px;" id="yui_3_16_0_1_1409023254747_12125"><span style="font-family: 'b titr', 'b titr', tahoma;" id="yui_3_16_0_1_1409023254747_12124">اباعبدالله الحسین علیه السلام: ✿•٠·</span></span></div><div id="yiv8047912418bodyIn_5931282" style="text-align: center;"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: 'b titr', 'b titr', tahoma;"><br clear="none">أعجَزالنّاسٍ مَن عَجَزَ عَنِ الدُّعاء<br clear="none"><br clear="none">عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند.<br clear="none"><div style="text-align: center;">(بحارالانوار، ج۹۳، ص ۲۹۴)</div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-14-08-9/22/91495995b76ced01aa9e946810d5c86d-425" alt=""></div></span></span></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><br clear="none" style="font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 16px;"></div> text/html 2014-09-07T23:18:06+01:00 aram66.mihanblog.com rahimeh سه صحنه هولناک پیش روی همه انسانها http://aram66.mihanblog.com/post/230 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(229, 229, 229);">امام رضا علیه السلام در روایتی سه فصل از زندگی آدمی را هولناک ترین صحنه ها برمی شمارند:</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(229, 229, 229);">ایشان می فرمایند:</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(229, 229, 229);">هولناک ترین صحنه ای که این اسنان با آن روبرو می شود سه جاست:</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(229, 229, 229);">1- روزی که ا زشکم مادر متولد می شود و دنیا را می بیند</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(229, 229, 229);">2- روزی که می میرد و آخرت و مردم آن را می نگرد</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(229, 229, 229);">3- و روزی که زنده می شود و با داوری هایی که در دنیا با آن مواجه نشده است ،روبرو می گردد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(229, 229, 229);">خصال ج1ص 107</p> text/html 2014-09-02T23:13:45+01:00 aram66.mihanblog.com rahimeh عملی بهتر از یک سال جهاد در جبهه جنگ است http://aram66.mihanblog.com/post/226 <div><br></div><div><div class="thread-body" role="presentation" id="yui_3_16_0_1_1409023254747_8373" style="margin: 0px 27px; word-wrap: break-word; font-family: 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px;"><div class="body undoreset" role="gridcell" tabindex="0" id="yui_3_16_0_1_1409023254747_8372" style="display: table; width: auto; word-wrap: break-word; word-break: break-word; padding-top: 12px; padding-left: 0px; background-color: inherit;"><div id="yiv7877569198"><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_8371"><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_8370" style="font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 14pt;"><div class="yiv7877569198" id="yui_3_16_0_1_1409023254747_8369" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.600000381469727px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(229, 229, 229);"><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_8523" style="text-align: right;"><span id="yui_3_16_0_1_1409023254747_8524" style="font-size: 13.600000381469727px;">جوانى محضر رسول خدا (صلى الله علیه و آله) رسید و عرض کرد:</span></div><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_8368" style="text-align: right;"><span id="yui_3_16_0_1_1409023254747_8522" style="font-size: 13.600000381469727px;">یا رسول الله ! خیلى مایلم در راه خدا بجنگم .</span></div></div><div class="yiv7877569198" id="yui_3_16_0_1_1409023254747_8451" style="text-align: right; font-family: Tahoma; font-size: 13.600000381469727px; line-height: 20px; background-color: rgb(229, 229, 229);">حضرت فرمودند: در راه خدا جهاد کن! اگر کشته شوى زنده و جاوید خواهى بود و از نعمتهاى بهشتى بهره مند مى شوى و اگر بمیرى، اجر تو با خداست و چنانچه زنده برگردى، گناهانت بخشیده شده و همانند روزى که از مادر متولد شده اى از گناه پاک مى گردى .<br class="yiv7877569198"></div><div class="yiv7877569198" id="yui_3_16_0_1_1409023254747_8453" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.600000381469727px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(229, 229, 229);"><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_8452" style="text-align: right;"><span id="yui_3_16_0_1_1409023254747_8454" style="font-size: 13.600000381469727px;">عرض کرد: یا رسول الله؛ پدر و مادرم پیر شده اند و مى گویند، ما به تو انس گرفته ایم و راضى نیستند من به جبهه بروم.&nbsp;</span><span style="font-size: 13.600000381469727px;">پیامبر (صلى الله علیه و آله) فرمودند: در محضر پدر مادرت باش. سوگند به آفریدگارم! یک شبانه روز در خدمت پدر و مادر بودن بهتر از یک سال جهاد در جبهه جنگ است.</span></div></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2014-08-27T23:12:13+01:00 aram66.mihanblog.com rahimeh دعای این چهار گروه برآورده نمی گردد! http://aram66.mihanblog.com/post/225 <div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_7860" style="font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 19px; text-align: right;"><span id="yui_3_16_0_1_1409023254747_7930" style="font-size: 14pt;">دعای این چهار گروه برآورده نمی گردد!</span></div><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_7865" style="font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 19px; text-align: right;"><span id="yui_3_16_0_1_1409023254747_7864" style="font-size: 14pt;">قدس انلاین_مصطفی لعل شاطری: بنا بر روایات رسیده خداوند متعال دعای تمامی افراد را که با دلی شکسته به او پناه آورده باشند برآورده می نماید اما در این میان گروه هایی از بندگان به واسطه اعمالی که از آنان سر زده است استثنا می باشند، چنانچه در این باره امام صادق (علیه السلام) مى فرمایند:</span></div><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_7866" style="font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 19px; text-align: right;"><span id="yui_3_16_0_1_1409023254747_7929" style="font-size: 14pt;">چهار&nbsp;گروه دعایشان به اجابت نمى رسد:</span></div><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_7931" style="font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 19px; text-align: right;"><br></div><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_7933" style="font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 19px; text-align: right;"><span id="yui_3_16_0_1_1409023254747_7932" style="font-size: 14pt;">1-مردى که در خانه خود نشسته و مى گوید: خدایا؛ به من روزى ده ! پس خداوند به او مى فرماید: آیا به تو دستور ندادم به جستجوى روزى بروى؟</span></div><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_7928" style="font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 19px; text-align: right;"><br></div><div style="font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 19px; text-align: right;"><span style="font-size: 14pt;">2- مردى که درباره زن ناشایست خود نفرین کند. خداوند به او مى فرماید: آیا اختیار طلاق او را به تو واگذار نکردم ؟</span></div><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_7957" style="font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 19px; text-align: right;"><br></div><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_7956" style="font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 19px; text-align: right;"><span id="yui_3_16_0_1_1409023254747_7955" style="font-size: 14pt;">3- مردى که مال خود را در&nbsp;امور&nbsp;ناشایست اسراف&nbsp;و&nbsp;تلف کرده و مى گوید: خدایا؛ به من روزى ده ! خداوند به او نیز مى فرماید: آیا به تو دستور میانه روى ندادم؟ آیا به تو دستور ندادم، اموالت را اصلاح کن و در موارد نا شایست مصرف منما؟&nbsp;</span></div><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_7954" style="font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 19px; text-align: right;"><br></div><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_7948" style="font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 19px; text-align: right;"><span id="yui_3_16_0_1_1409023254747_7947" style="font-size: 14pt;">4- م<span id="yui_3_16_0_1_1409023254747_7946">ردى که بدون شاهد و گواه و سند به دیگرى وام دهد. (سپس بدهکار انکار نماید) و سپس براى دریافت حق خود از خدا کمک بخواهد.&nbsp;پروردگار&nbsp;به او نیز مى فرماید: آیا به تو دستور ندادم که&nbsp;به&nbsp;هنگام وام دادن شاهد بگیرى ؟</span></span></div><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_7949" style="font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 19px; text-align: right;"><span id="yui_3_16_0_1_1409023254747_7953" style="font-size: 14pt;">پس همانا دعای این چهار گروه به استجابت نمی رسد!&nbsp;</span></div><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_7927" style="font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 19px; text-align: right;"><br></div><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_7950" style="font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 19px; text-align: right;"><span style="font-size: 14pt;">منابع:</span></div><div id="yui_3_16_0_1_1409023254747_7951" style="font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 19px; text-align: right;"><span id="yui_3_16_0_1_1409023254747_7952" style="font-size: 14pt;">1- علامه مجلسی. بحارالانوار، ج93: 360.</span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><br></span></div> text/html 2014-08-25T22:55:51+01:00 aram66.mihanblog.com rahimeh رابطه تمدن و برهنگی http://aram66.mihanblog.com/post/224 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8136575742/5cdf1168b9bf4cddbaf41bfe3ebbbf25.jpg" alt="رابطه تمدن و برهنگی"> <div><br></div><div>منبع:سایت&nbsp;<span style="color: rgb(54, 52, 53); font-family: 'Times New Roman'; text-align: right;"><font size="2">پاتوق بچه شیعه ه<b>ا</b></font></span></div> text/html 2014-03-12T03:41:39+01:00 aram66.mihanblog.com rahimeh شهادت حضرت زهرا تسلیت باد http://aram66.mihanblog.com/post/223 <div class="tpost" style="width: 543px; height: 50px; background-image: url(http://template.pichak.net/pichak/05/p1.jpg); background-color: rgb(57, 57, 57); direction: rtl; text-align: right; color: rgb(182, 60, 33); font-size: 11pt; font-family: Tahoma; background-position: 100% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><div class="tpost2" style="padding: 10px 15px 0px 10px;"><b><a href="http://sadid.mihanblog.com/post/62" style="text-decoration: none; color: rgb(182, 60, 33);">شهادت حضرت فاطمه زهرا را ت</a>سلیت میگویم</b></div></div><div class="post" style="width: 543px; background-image: url(http://template.pichak.net/pichak/05/p2.gif); background-color: rgb(57, 57, 57); direction: rtl; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 9pt; font-family: Tahoma; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat repeat;"><div class="post2" style="padding: 8px 15px 10px;"><div style="float: right;"></div><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;"><strong style="line-height: 1.5em; margin: 0px; padding: 0px;">آشنایى کوتاه با زندگینامه حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">نام :</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;">فاطمه</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">کنیه هاى مشهور :</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;">ام الحسن ، ام الحسین ، ام ابیها، ام الائمه .</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">مشهورترین لقبها :</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;">زهرا، صدیقه ، طاهره ، کبرى ، سیده ، بتول .</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">پدر :</strong><br style="margin: 0px; padding: 0px;">حضرت محمد بن عبدالله صلى الله علیه و آله پیامبر عظیم الشاءن اسلام .</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">مادر :</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;">خدیجه علیهاالسلام بنت خویلد همسر فداکار پیامبر اسلام .</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">محل تولد :</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;">مکه .</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">سال تولد :</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;">سال دوم بعثت ، و به روایتى : سال پنجم .</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">روز میلاد :</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;">بیستم جمادى الثانى .</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">نام همسر :</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;">على بن ابى طالب علیه السلام ، پسرعموى پیامبر اسلام .</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">زمان ازدواج :</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;">رجب یا ذى حجه سال دوم هجرت در مدینه .</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">مدت زندگانى با على علیه السلام :</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;">نه سال .</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">میزان مهریه :</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;">۴۰۰ مثقال نقره مسکوک</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">فرزندان :</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;">حسن علیه السلام ، حسین علیه السلام ، زینب کبرى ، ام کلثوم و یک فرزند سقط شده به نام محسن</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">شهادت :</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;">در سال یازدهم هجرى</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">محل دفن :</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;">پنهان است</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">تعداد احادیث و روایات باقیمانده درباره آن حضرت :</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;">حدود ۲۰۰۰ مورد.</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">تعداد سخنان باقیمانده از حضرت فاطمه :</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;">حدود ۱۳۰ مورد.</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">تعداد اشعار باقیمانده از آن حضرت :</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;">حدود ۲۹ قطعه .</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">تعداد خطبه هاى باقیمانده از آن حضرت :</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;">۲ خطبه .</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">سایر آثار علمى باقیمانده از آن حضرت :</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;">مصحف فاطمه علیهاالسلام که به خط همسر گرامش على علیه السلام نوشته شده و در نزد فرزندان آن حضرت بوده و هم اکنون در دست حضرت قائم عجل الله تعالى فرجه الشریف مى باشد.</p><br><br></div></div> text/html 2014-02-20T04:39:05+01:00 aram66.mihanblog.com rahimeh وصل دلها( حاج اسماعیل دولابی ) http://aram66.mihanblog.com/post/221 <span id="yui_3_13_0_ym1_1_1392883353578_4373" style="color: rgb(68, 0, 98);"><font id="yui_3_13_0_ym1_1_1392883353578_4372" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span id="yui_3_13_0_ym1_1_1392883353578_4371" style="font-weight: bold;">بسم الله الرحمن الرحیم<br></span></font></span><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1392883353578_4351" style="text-align: right; color: rgb(68, 0, 98); font-style: normal; background-color: transparent;"><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span id="yui_3_13_0_ym1_1_1392883353578_4362" style="color: rgb(68, 0, 98);"><font id="yui_3_13_0_ym1_1_1392883353578_4361"><span id="yui_3_13_0_ym1_1_1392883353578_4360" style="font-weight: bold;">شخصِ تنها ، آب قلیل است و در تماس با نجاست نجس می شود ، ولی آب كُر نه تنها نجس نمی شود ، بلكه متنجس را هم پاك می كند...<br>دل های مؤمنین كه به هم وصل می‌شود، آب كُر است. وقتی به علــی علیه السّلام متّصل شد، به دریا وصل شده است.<br></span></font></span><span id="yui_3_13_0_ym1_1_1392883353578_4368" style="color: rgb(68, 0, 98);"><font id="yui_3_13_0_ym1_1_1392883353578_4367"><span id="yui_3_13_0_ym1_1_1392883353578_4366" style="font-weight: bold;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حاج اسماعیل دولابی</span></font></span><span style="color: rgb(68, 0, 98);"><font size="4"><span style="font-weight: bold;"> </span></font></span></font></font><br><span style="color: rgb(68, 0, 98);"><font size="4"><span style="font-weight: bold;"></span></font></span></div>