تبلیغات
مهربان - حدیث نورانیت (بخش 2)
دلی را نشکن شاید خانه خدا باشد،کسی را تحقیر نکن شاید محبوب خدا باشد،از کمکی دریغ مکن شاید کلید بهشت باشد.

حضرت محمّد صلىاللهعلیهوآله پیامبر مرسل شد و من صاحب امر پیامبر صلىاللهعلیهوآله . خداوند عزّوجلّ مىفرماید: «خداوند روح را به امر خود بر هر یك از بندگان خویش كه بخواهد مىفرستد» و او روح خداوند است. خداوند آن را جز به فرشته مقرّب یا پیامبرمرسل یا وصى برگزیده عطا نمىكند و نمىفرستد. خداوند به هر كه این روح راعطا فرماید او را از دیگر مردمان جدا و متمایز گردانیده و قدرت را به او واگذارمىنماید بگونهاى كه مرده را زنده كند و به آنچه شده و خواهد شد دانا شود. در یك چشم بر هم زدن از مشرق به مغرب و از مغرب به مشرق مىرود و به آنچه در دلها، آسمانها و زمین است آگاهى مىیابد.

اى سلمان و اى جندب! حضرت محمّد صلىاللهعلیهوآله «ذكر» شد كه خداوند عزّوجلّ در قرآن مىفرماید: «و هر آینه خداوند به سوى شما ذكر یعنى رسولش را فرستاد كه آیات الهى را بر شما بخواند» همانا به من علم منایا (مرگ و میرها) و بلاها وفصل الخطاب (حكم قاطع در داورى) عطا شده و علم قرآن و آنچه تا روز قیامت خواهد شد به من سپرده شده است. حضرت محمّد صلىاللهعلیهوآله حجّت خدا وبرهان را براى مردم اقامه نمود و من حجّت خداى عزّوجلّ شدم. خداوند درون من چیزهایى را به ودیعه نهاده كه براى احدى چه از اولین و آخرین، و چه از پیامبر مرسل و فرشته مقرّب قرار نداده است. اى سلمان و اى جندب! گفتند: بلى، اى امیرمؤمنان علیهالسلام . فرمود: من آن كسى هستم كه به اذن پروردگارم نوح را در كشتى سوار كردم [و او را از غرق شدن نجات دادم] . من آن كسى هستم كه به اذن پروردگارم، یونس را از شكم ماهى بیرون آوردم. من آن كسى هستم كه به فرمان پروردگارم، موسىبن عمران را ازدریا عبور دادم. من آن كسى هستم كه به اذن پروردگار ابراهیم را،از آتش بیرون آوردم. من آن كسى هستم كه به اذن پروردگارم زمین را گسترانیده ورودخانههاى آن را جارى ساخته و چشمههایش را گشوده و درختهاى آن را كاشتم. منم عذاب روز «ظلّه« منم آن ندا كننده از جاى نزدیك كه ثقلان (جنّ وانس) آن را شنیدند و گروهى آن را فهمیدند. من آن كسى هستم كه هر روز صداى جبّاران و منافقان را به زبان خودشان مىشنوم، منم خضر داناى موسى و منم آموزگار سلیمان پسر داود، منم ذوالقرنین و منم قدرت خداى عزّوجلّ.
اى سلمان و اى جندب! من محمّدم و او من است. من از محمّدم و محمّد از من است. خداى تعالى مىفرماید: «دو دریا را به هم آمیخت و میان آن دوبرزخ و فاصلهاى است كه به حدود یكدیگر تجاوز نمىكنند».

اى سلمان و اى جندب! عرضه داشتند: بلى، اى امیرمؤمنان علیهالسلام . فرمود :مردهما نمرده و غایب ما غیبت ننموده و كشته شدگان از ما هرگز كشته نشدهاند.
اى سلمان و اى جندب! عرضه داشتند: بلى اى كسى كه درود خدا بر توباد. فرمود: من امیر و فرمانرواى هر مرد و زن مؤمن از گذشتگان و آیندگانم و با روح عظمت تأیید شدهام. من بندهاى از بندگان خداوندم. ما را رب ننامید و هرچه مىخواهید در فضایل ما بگویید؛ چرا كه به كُنه آنچه كه خداوند براى ما قرارداده، حتى به یك دهم از یك دهم آن نخواهید رسید، زیرا ما نشانهها وراهنمایان و حجّتها و جانشینان و امانتداران و امامان از طرف خدا هستیم. و نیز ما وجه و چشم و زبان خداییم. خداوند بندگانش را به واسطهما عذاب وپاداش مىدهد و از میان خلقش تنها ما را پاك نمود و برگزید و اختیار فرمود. واگر كسى چون و چرا كند همانا كافر و مشرك است؛ زیرا خداوند دربارهآنچه مىكند [در برابر هیچكس] پاسخگو نیست. در حالى كه بندگان مورد سؤال وبازخواست قرار مىگیرند.
اى سلمان و اى جندب! عرضه داشتند: بلى اى امیرالمؤمنین علیهالسلام درود خدا بر تود باد. فرمود: هركس به آنچه كه گفتم ایمان آورد و به آنچه كه آن را با بیان، تفسیر، شرح، روشنى، نورانیت و دلیل توضیح دادم، اعتراف كند، مؤمن امتحان شدهاى است كه خداوند قلب او را براى ایمان آزموده و سینهاش را براى پذیرش اسلام فراخ نموده و او عارف روشنبین و اهل بصیرتى است كه به نهایت بلوغ و كمال رسیده است و اگر كسى درباره آنچه گفتم شك كند، عناد ورزد، انكار نماید، باز ایستد، حیران شود و تردید كند، مقصر و ناصبى و دشمن است.
اى سلمان و اى جندب! عرضه داشتند: بلى اى امیرالمؤمنین علیهالسلام ، كه درود خدا بر تو باد. فرمود: من به اذن پروردگارم زنده مىكنم و مىمیرانم و به آنچه مىخورید و در خانههایتان مىاندوزید، به شما خبر مىدهم. و من به نهانىهاى دلتان آگاهم و امامان از فرزندان من نیز، هرگاه بخواهند و مایل باشند،همه اینها را مىدانند و انجام مىدهند، زیرا ما (ائمه هدى علیهمالسلام) یكى هستیم. اوّلین ما محمد، آخرین ما محمد و میان ما محمد است و همه ما محمّد هستیم. پس بین ما جدایى قائل نشوید. هنگامى كه ما چیزى را بخواهیم،خداوند آن را خواسته و هرگاه از چیزى كراهت داشته باشیم، خداوند از آن كراهت داشته است. نفرین و تمام نفرین بر كسى باد كه فضل و ویژگى ما و آنچه پروردگار به ما عطا نموده است را انكار نماید، زیرا هر كس چیزى از آنچه خداوند به ما عطا نموده انكار نماید، همانا قدرت الهى و مشیت خداوندى را درمورد ما انكار نموده است.
اى سلمان و اى جندب! عرضه داشتند: بلى اى امیرالمؤمنین علیهالسلام ، درود خدا برتود باد. فرمود: پروردگار ما «اللّه‏» آنچه به ما عطا فرموده، والاتر و بزرگتر ازهمهاینهاست. عرض كردیم: آن، چه عطیهاى است كه بزرگتر از همه اینهاست؟ فرمود: خداوند اسم اعظم را در اختیار ما نهاده كه اگر بخواهیم، به وسیله آن، آسمانها، زمین، بهشت و دوزخ را مىشكافیم. از آسمان بالا مىرویم و به زمین فرود مىآییم، به شرق و غرب مىرویم و به عرش رسیده، در برابرخداى عزّوجلّ مىنشینیم و همه چیزها، حتى آسمانها، زمین، خورشید، ماه، ستارگان، كوهها، درختان، چارپایان، دریاها، بهشت و دوزخ، از ما اطاعت مىكنند. تمام اینها را خداوند به وسیله اسم اعظم كه به ما آموخت عطا فرموده است و با این حال، ما مىخوریم، مىآشامیم و در میان بازارها راه مىرویم وهمه این امور را به فرمان پروردگارمان انجام مىدهیم. ما بندگان صاحب كرامت خداوندیم. «آنان كه در سخن، بر خدا پیشى نمىگیرند و به فرمان او كار مىكنند» خداوند ما را معصوم و پاك قرار داده و بر بسیارى از بندگان مؤمنش برترى بخشیده است. لذا ما مىگوییم: سپاس و ستایش مخصوص خدایى است كه ما را به این (امور) هدایت نمود و اگر خدا ما را هدایت نمىكرد، به آن راه نمىیافتیم و كافرین سزاوار عذاب شدند و وعده عذاب درباره آنها حتمى است و آنها كسانى هستند كه آنچه خداوند به ما بخشش و احسان نموده انكارمىورزند.
اى سلمان و اى جندب! این است معرفت من به نورانیت، اینك با رُشد وهدایت بدان چنگ بزنید زیرا هیچیك از شیعیان ما به سر حد بصیرت وروشنبینى نمىرسند مگر مرا به [مقام] نورانیت بشناسند. پس هرگاه چنین شد،به طور كامل به بصیرت و روشنبینى رسیده و در دریایى از علم فرو رفته ومرتبهاى از فضیلت را پیموده و بر رازى از رازها و گنجینههاى پنهان خدا آگاهى یافتهاند.
ای عزیز،دراین خطبه نورانی که گنجینه معرفت به مقام امام می باشد،مستغرق شو وازاین اقیانوس بی کران علوم بهره مند باش...

 نگارش در تاریخ پنجشنبه 7 اردیبهشت 1391 توسط rahimeh | نظرات ()
درباره وبلاگ

دین اسلام بهترین دین وجامعترین دین هاست ودین رحمت و مهربانی است وپیامبر اسلام مهربانترین پیامبر عالم است وهرآنچه توصیه كرده اند از نظر لطف ورحمت بوده است پس دراین وبلاگ سعی شده مطالب مذهبی- اجتماعی، ارائه شود كه نظر مهربانان را به خود جلب كند
پست الکترونیک
تماس با مدیر
RSS
موضوعات
آخرین مطالب
جستجو
آرشیو مطالب
نویسندگان
صفحات جانبی
پیوند ها
ابر برچسب ها
پیوند های روزانه
لوگوی دوستان

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :


انعکاس بناب

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

**************************************************** ********************************************** *********************قالب وبلاگ